خدمات


برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های بالینی در درمان سوءمصرف مواد جهت دستیاران و دانشجویان اینترن و اکسترن
برگزاری کارگاه دو هفته ای درمان سوءمصرف مواد جهت پزشکان عمومی

 
مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز- ابتدای بلوار ابیوردی- بیمارستان حافظ- درمانگاه اعصاب و روان
تلفاکس: 36273070-071
پست الکترونیک: sarc@sums.ac.ir