تاریخچه

مركز تحقيقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان در سال 93 با عضویت جناب آقایان دکتر جمشید احمدی، دکتر علی صحراییان، دکتر آرش مولا، دکتر علی علوی شوشتری شروع بکار کرد.
هم اکنون هیئت موسس مرکز آقایان دکتر جمشید احمدی، دکتر علی صحراییان، دکتر آرش مولا، دکتر علی علوی شوشتری، دکتر هاشم منتصری، دکتر غلامرضا عبداللهی فرد می باشند و اعضای هیئت علمی گروه پژوهشی مرکز آقایان دکتر سید علی دستغیب، دکتر آرش مانی و خانم دکتر فائقه بهاءالدینی بیگی می باشند.
در جلسه شورایعالی مراکز تحقیقاتی دانشگاه آقای دکتر جمشید احمدی به عنوان رییس مرکز انتخاب شدند. در حال حاضر رییس مرکز آقای دکتر جمشید احمدی و معاون پژوهشی مرکز آقای دکتر آرش مولا هستند.
همچنین مدارک مرکز تحقیقات سوءمصرف مواد و بهداشت روان جهت درخواست مجوز در جلسه ی مورخ 22/4/94 در جلسه کمیسیون مطرح و مورد تایید قرار گرفته و طی نامه شماره 1674/د/700 مورخ 29/4/94 جناب آقای دکتر ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت طرح در شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور به جناب آقای لاریجانی، ارسال شده است.
این مرکز موفق به گرفتن موافقت اصولی در تاریخ 24/8/94 طی نامه شماره 2862/500/د شده است.

 
مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز- ابتدای بلوار ابیوردی- بیمارستان حافظ- درمانگاه اعصاب و روان
تلفاکس: 36273070-071
پست الکترونیک: sarc@sums.ac.ir