اولویت های پژوهشی

1- تاثير سوءمصرف مواد در ايجاد بيماري هاي جسمي (مانند بيماريهاي قلبي، ريوي، گوارشي، پوستي و غيره).
2- تاثير سوء مصرف مواد در تشديد بيماريهاي جسمي
3-شيوه هاي پيشگيري از سوء مصرف مت امفتامين (كريستال / شيشه) در اقشار مختلف جامعه

4-شيوه هاي پيشگيري از سوء مصرف كانابيس(ماري جوانا و حشيش) در جامعه
5- روش هاي پيشگيري از مصرف دخانيات
6- راه هاي پيشگيري از سوء مصرف اپيوئيدها(ترياك، هروئين، ترامادول، كدئين و غيره)
7- راه هاي پيشگيري از سوء مصرف بنزوديازپين ها
8- روش هاي درمان وابستگي به مت امفتامين (كريستال / شيشه)
9-روش هاي درمان وابستگي به كانابيس(ماري جوانا و حشيش)
10- راه هاي درمان وابستگي به دخانيات
11- روش هاي درمان وابستگي به اپيوئيدها(ترياك، هروئين، ترامادول، كدئين و غيره)
12- شيوه هاي درمان وابستگي به بنزوديازپين ها
13-علل گرايش افراد جامعه به سوء مصرف مواد
14- ارتباط سوء مصرف مواد و بيماري هاي عفوني (مانندHIVو HCV و غیره)

 
مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز- ابتدای بلوار ابیوردی- بیمارستان حافظ- درمانگاه اعصاب و روان
تلفاکس: 36273070-071
پست الکترونیک: sarc@sums.ac.ir