هیئت موسس مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان آقایان دکتر جمشید احمدی، هاشم منتصری، غلامرضا عبداللهی فرد، علی صحراییان، علی علوی شوشتری، آرش مولا می باشند.
Founding Board Members of Substance Abuse and Mental Health Research Center: Jamshid Ahmadi M.D.(Professore of Psychiatry; Founding Director), Arash Mowla M.D.(Deputy Research Director

Feature Slides

شصت و سومین کارگاه آموزشی پیشگیری و درمان اعتیاد

najmeh ansari

1396-3-6

شصت و سومین کارگاه آموزشی پیشگیری و درمان اعتیاد توسط مرکز تحقیقات سوءمصرف مواد و بهداشت روان برگزار شد.