دکتر آرش مولا
استادیار گروه روانپزشکی
متخصص اعصاب و روان – معاون پژوهشی مرکز
دکتر هاشم منتصری
متخصص فارماسیوتیکس
استادیار گروه فارماسیوتیکس
دکتر علی صحراییان 
استاد گروه روانپزشکی 
متخصص اعصاب و روان
دکتر آرش مانی
دانشیار گروه روانپزشکی
Ph.D. نوروپسیکولوژی
دکتر فائقه بهاءالدینی
استادیار بخش فارماکولوژی
Ph.D. 
فارموکولوژی
 
دکتر غلامرضا عبدالهی فرد
استادیار گروه پزشکی اجتماعی
متخصص پزشکی اجتماعی 
دکتر سید علی دستغیب
استادیار گروه روانپزشکی

متخصص اعصاب و روان
دکتر ابراهیم مقیمی سارانی
استادیار گروه روانپزشکی
متخصص اعصاب و روان

 

 
مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز- ابتدای بلوار ابیوردی- بیمارستان حافظ- درمانگاه اعصاب و روان
تلفاکس: 36273070-071
پست الکترونیک: sarc@sums.ac.ir