رئیس مرکز

  نام و نام خانوادگی: دکتر جمشید احمدی
مرنبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی
: فوق تخصص سوء مصرف مواد
نشانی پستی:
ابتدای بلوار ابیوردی- بیمارستان حافظ- درمانگاه اعصاب و روان-مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان
شماره تماس: 36273070-071
فاکس: 36273070-071
پست الکترونیک: ahmadij@sums.ac.ir
 
مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز- ابتدای بلوار ابیوردی- بیمارستان حافظ- درمانگاه اعصاب و روان
تلفاکس: 36273070-071
پست الکترونیک: sarc@sums.ac.ir