کارشناسان

 نجمه انصاری نیک
کارشناس IT امنیت اطلاعات
کارشناس مسئول امور پژوهشی و ارزشیابی 
 
مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز- ابتدای بلوار ابیوردی- بیمارستان حافظ- درمانگاه اعصاب و روان
تلفاکس: 36479080-071
پست الکترونیک: sarc@sums.ac.ir