پیوندهای مفید


پیوندهای مفید

http://mediaserver.hdms.ir/Repository/Advertisement/f57b31c7-da84-4599-b707-637dbb5a5140.jpg

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

لینک: www.behdasht.gov.ir

 

http://mediaserver.hdms.ir/Repository/Advertisement/9d66a694-676b-465d-aaec-b5b54f4359b1.jpg

اولین بانک تخصصی ویدئویی سلامت

لینک: www.healthtube.ir

 

http://mediaserver.hdms.ir/Repository/Advertisement/a3a7c2ed-bdd2-4fa6-aa6e-da4def42fbf0.jpg

اولین بانک تخصصی ویدئویی ‍زشکی

لینک: www.medtube.ir/

 

http://mediaserver.hdms.ir/Repository/Advertisement/2a99baf2-fb00-4ef8-a24a-4f1085b7ebf4.jpg

پرتال مدیریت اطلاعات ‍پژوهشی کشور

لینک: www.research.ac.ir

  
مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز- ابتدای بلوار ابیوردی- بیمارستان حافظ- درمانگاه اعصاب و روان
تلفاکس: 36479080-071
پست الکترونیک: sarc@sums.ac.ir