دانشجویان
بیش از صد مقاله فارسی در مورد جنبه های گوناگون بهداشت روان در سایت قرار گرفته است که بیماران می توانند به آنها مراجعه کنند.

مقالات فارسی
 
 
  
مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز- ابتدای بلوار ابیوردی- بیمارستان حافظ- درمانگاه اعصاب و روان
تلفاکس: 36273070-071
پست الکترونیک: sarc@sums.ac.ir