محققان
مقالات چاپ شده علمی-پژوهشی به زبان انگلیسی در منوی پژوهشی قسمت مقالات وجود دارد که محققان می توانند از آنها استفاده کنند.

مقالات انگلیسی

 
 
  
مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد و بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز- ابتدای بلوار ابیوردی- بیمارستان حافظ- درمانگاه اعصاب و روان
تلفاکس: 36273070-071
پست الکترونیک: sarc@sums.ac.ir